Školní vzdělávací program


HRAJEME SI OD PODZIMU DO LÉTA

Školní vzdělávací program - Word

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Okruhy jsou rozpracovány do integrovaných bloků, které jsou dětem velmi blízké, srozumitelné a souvisí s životem dítěte.
Činnosti jsou plánovány tak, aby zahrnovaly všech 5 oblastí vzdělávání -

Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
Cílem našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte, přirozený a zdravý rozvoj jeho osobnosti, umožnění seberealizace, podpora samostatnosti a získávání praktických dovedností. Snažíme se probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Je pro nás důležité co dítě prožívá a cítí.

Témata k okruhům:

Kdo jsem a kde žiji
Příroda ve čtyřech ročních obdobích
Radosti a starosti
Tradice a zvyky
Planeta Země a život na ní